Tuesday, April 28, 2009

Die Zahlen (1)

Mari belajar berhitung! Ucapkanlah bilangan-bilangan berikut dalam bahasa Jerman!

1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig

0 comments:


Blogspot Templates by Isnaini Dot Com and Home Design. Powered by Blogger